Privacyverklaring

Januari 2019

Deze verklaring geeft informatie over hoe Capital Mills Invest b.v., haar dochterondernemingen en de ondernemingen waarvoor investerings-managementwerkzaamheden worden uitgevoerd (als groep genoemd Capital Mills) informatie verwerken van klanten, leveranciers en zakelijke partners. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers in dienst van Capital Mills.

Onze contactgegevens:

Capital Mills Invest b.v.
Haarstraat 25
4201 JA Gorinchem
info@capitalmills.nl

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken informatie voor de volgende doeleinden:

  1. Wanneer U contact heeft met Capital Mills (online / offline), zullen wij uw persoonsgegevens zoals email-adres, naam en telefoonnummer gebruiken. De grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang om met U informatie uit te wisselen. Deze informatie blijft bewaard om ook in toekomstige voor- komende gevallen informatie uit te kunnen wisselen
  2. Naleving van wettelijke verplichtingen en bescherming van belangen van Capital Mills. Wanneer U met ons zaken doet, of wilt doen, dan verwerken wij persoonsgegevens voor beoordelings- en acceptatie- doeleinden, voor de uitvoering van of in verband met een overeenkomst, audit of juridisch proces. Ook kunnen wij Uw persoonsgegevens gebruiken om te zien of U op een sanctielijst voorkomt of in het kader van due diligence in relatie tot investeringen die door aan Capital Mills verbonden ondernemingen doen of gaan doen

Bron van verwerkte gegevens

Als wij persoonsgegevens verwerken die wij niet van U zelf hebben gekregen, zal dit altijd gebeuren in het kader van een met U gesloten overeenkomst of in het kader van voorbereiding op een te sluiten overeenkomst. De gegevens zullen verkregen worden uit openbare bronnen en registers (zoals Kamer van Koophandel) of adviseurs in verband met een overeenkomst waarin U zelf partij bent of bij welke partij U een functie vervult.

Doorgeven van Uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft Uw persoonsgegevens alleen aan derde partijen door als dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk om uitvoering te geven aan een gesloten overeenkomst.

Bewaren van Uw persoonsgegevens

Zodra een overeenkomst met U wordt beëindigd, zullen wij alle informatie die wij niet krachtens wet- en regelgeving moeten bewaren, worden vernietigd. Dit met uitzondering van openbaar toegankelijke informatie die relevant is voor mogelijk toekomstige contacten (bijvoorbeeld email adres, telefoonnummer, adres, Linkedin informatie, gepubliceerde KvK informatie).

Uw rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens

Als U gebruik wilt maken van Uw rechten uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensverwerking, zoals het recht op inzage, rectificatie, vergetelheid of andere rechten, dan kunt U hiervoor liefst per email een aan- vraag te doen.

Data Protectie

Wij maken gebruik van diverse clouddiensten om Uw informatie op te slaan. Wij maken alleen gebruik van diensten die gebruik maken van beveiligde internetverbindingen en richten de database autorisatie zo in dat informatie alleen toegankelijk is voor wie de informatie nodig heeft.

Overmacht, beperkingen en klachten

Capital Mills spant zich in te voldoen aan Uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Data overdracht via het internet kent echter veiligheidsrisico’s die in redelijkheid niet kunnen worden weggenomen, waardoor Capital Mills daaromtrent ook geen zekerheid kan bieden. Informatie zal door Capital Mills bewaard worden in systemen die voldoen aan algemeen gangbare normen terzake beveiliging. Hard copy informatie zal door ons in een afgesloten ruimte worden bewaard die niet door onbevoegden kan worden be- treden tenzij toegang wordt geforceerd.

Wij zullen in het kader van de informatieverstrekking uit hoofde van overeenkomsten duidelijk aangeven op welke wijze de informatie wordt verwerkt en waar deze wordt bewaard. Indien U van mening bent dat deze werkwijze niet toereikend is, dan verwachten wij van U dat U dit kenbaar maakt en zullen wij de met U gesloten overeenkomst beëindigen of een nog te sluiten overeenkomst niet aangaan.

Haarstraat 25
4201 JA GORINCHEM